Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

  • Mircea Albu 1
  • Albu Mircea 2
  • Album Badescu
  • Hanu


Comisia de etica si disciplina > Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.

I. Preliminarii.
Art. 1. Comisia de etică şi disciplinară a AAFR este o structură funcţională aflată în subordinea Adunării Generale a Membrilor Asociaţi AAFR, numit în continuare AGMA. Ea colaborează cu conducerea comitetului director a AAFR.
Comisia este autonomă şi funcţionează în baza prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare este adoptat de Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi AAFR. Acelaşi organism poate aduce modificări acestui Regulament în funcţie de necesităţi, conform procedurilor prevăzute în Statut.
Art. 2. Sediul Comisiei este situat în sediul AAFR (Piaţa Unirii 2-4, Oradea), loc unde se păstrează documentaţia şi arhiva acestei structuri funcţionale. Documentele curente privind cazuri aflate în cercetare nu sunt publice, putând fi vizionate şi cercetate doar de către membrii comisiei.
Activitatea Comisiei se poate desfăşura în orice locaţie aleasă de către membrii săi în funcţie de specificul cauzelor deduse în faţa ei.
II. Alegerea membrilor comisiei.
Art. 3. AGMA este organul abilitat să aleagă membrii Comisiei de etică şi disciplină. Mandatul acestora este de 4 (patru) ani cu drept de realegere şi fără restricţii privind numărul de mandate îndeplinite.
Art. 4. Poate fi membru al Comisiei de etică orice membru AAFR care a dovedit ataşament faţă de valorile promovate de AAFR, nu a avut probleme disciplinare sau de etică şi are o moralitate neştirbită.
Art. 5. Sunt incompatibili cu calitatea de membrii ai Comisiei acei membrii AAFR care îndeplinesc orice alte funcţii în diversele organe şi organisme ale acesteia.
Art. 6. In cazul în care pe parcursul desfăşurării mandatului, unul dintre membrii nu mai poate desfăşura această activitate pentru că a devenit incompatibil sau din alte motive obiective, componenţa comisiei va fi completată cu membrul supleant iar la prima AGMA se va vota completarea membrilor ordinari pentru reîntregirea componenţei Comisiei.
III. Organizarea şi funcţionarea Comisiei.
Art. 7. Comisia este formată din 3 (trei) membrii ordinari şi un membru supleant. Dintre membrii ordinari, AGMA va desemna pe Preşedintele Comisiei de etică şi disciplină.
Art. 8. La sesizarea Comisiei, preşedintele acesteia va constitui un dosar de cercetare. El va verifica dacă sesizarea se încadrează în limitele de competenţă ale Comisiei şi în caz afirmativ va comunica celorlalţi doi membrii constituirea dosarului de cercetare şi obiectul acestuia.
 Dacă apreciază că această cauză nu se încadrează în limitele de competenţă ale Comisiei, va comunica aceste lucru petentului printr-o decizie de respingere a sesizării. În situaţia în care apreciază că sesizarea priveşte competenţa altor organisme ale AAFR, va face aceste menţiuni în decizia de respingere a sesizării.
Împotriva deciziei de desesizare, se poate face plângere la Comitetul director al AAFR. Dacă sesizarea priveşte tocmai persoane din cadrul acestui organ sau însuşi activitatea acestuia, plângerea se va adresa AGMA.
 În urma verificării plângerii, organul executiv poate anula decizia de desesizare şi să dispună continuarea procedurii de cercetare de către Comisie. Această dispoziţie este definitivă şi irevocabilă.
Art. 9. În desfăşurarea procedurii de cercetare a sesizării, Preşedintele Comisiei va solicita petentului să depună la dosar toate acele probe de care înţelege să se servească în susţinerea acesteia.
Art. 10. Sesizarea se va comunica şi cu persoana sau organul împotriva căruia se face plângerea pentru ca acesta să îşi poată formula apărările. În caz de necesitate se va proceda şi la convocarea părţilor în faţa comisiei în vederea clarificării tuturor aspectelor privind sesizarea şi apărările părţilor.
Art. 11. Comisia va emite o decizie motivată prin care admite sau respinge sesizarea. O dată cu admiterea sesizării, Comisia poate aplica sancţiunile prevăzute în Regulamentul de etică şi disciplină al AAFR.
Art. 12. Decizia este definitivă şi executorie. Împotriva deciziei se poate face contestaţie la AGMA a AAFR.
Art. 13. În acelaşi timp, în situaţia în care sesizarea priveşte acte sau fapte ale diverselor organe administrative ale AAFR, ori ale diverselor sale structuri funcţionale proprii, Comisia va putea solicita acestor organe şi structuri revenirea asupra actelor sau faptelor în cauză. Această solicitare are caracter de recomandare.
 În cazul în care aceste organisme sau structuri refuză să se conformeze, solicitării Comisiei, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale se poate adresa AGMA a AAFR.
VI. Alte dispoziţii.
Art. 14. La solicitarea organismelor sau structurilor proprii ale AAFR respectiv ale altor Organizaţii partenere – membrii AAFR, fotocluburi, etc., - Comisia poate emite avize consultative. Aceste avize sunt cu caracter de recomandare.
Art. 15. Deciziile şi avizele comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor, în şedinţă nepublică. Votul este deschis.
Art. 16. Toate lucrările se consemnează în procese-verbale care fac parte componentă din dosarul cauzei aflate pe rolul Comisiei. Aceste procese-verbale se semnează de către toţi membrii Comisiei.
Pentru decizii şi avize se va ţine un registru special în care aceste acte vor fi trecute în ordinea emiterii lor. Aceste decizii şi avize sunt emise sub semnătura de Preşedintele Comisiei.
Aprobat în AGMA a AAFR din data de 09 mai 2012.
  • SALOANE FIAP
  • Macro Print
  • AME
  • vanzari
  • Fotofocus
  • De scris