Forgot Password
Newsletter
To receive our newsletter enter your e-mail

 • Saloane FIAP
 • Distinctii FIAP
 • Contract Donatie
 • Fotografi acreditați in juriu
 • Cerere Patronaj AAFR
 • Servicii print


Statutul Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania

STATUTUL  ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA ( AAFR )

 Forma actualizată la data de 15 iunie 2013

Capitolul 1. – Denumire, scop, activitate, sediu

1.1 - Asociația Artiștilor Fotografi din România, denumire prescurtată AAFR, este o asociație de creație constituită în vederea apărării intereselor legale ale membrilor săi, promovării și dezvoltării artei fotografice sub toate formele sale. AAFR este o organizație apolitică și funcționează pe termen nedeterminat. 1.2 - Asociația Artiștilor Fotografi din România ( AAFR) are sediul în București, cod poștal 05 0467, str. Turnescu nr.6, sector 5 și este succesorul de drept al organizației cu personalitate juridică Asociația Artiștilor Fotografi, care ulterior a preluat denumirea de Asociația Artiștilor Fotografi din România, fondată în baza Ordinului Ministrului Culturii 1657/28 noiembrie 1926 și a Sentinței Civile nr 7409/30 noiembrie 1957 a Tribunalului Popular al raionului I.V. Stalin, București, lucru consființit și în Încheierea Judecătoriei Oradea numărul 4/a/2009; 1.3 - AAFR este persoană juridică și funcționează pe baza Legii nr 246/18.07.2005 ( publicată în Monitorul Oficial nr 656/25.07.2005, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr 26/2000) și a altor reglementări legale în vigoare. 1.4 – AAFR este o organizație culturală națională de notorietate, fiind înregistrată la OSIM sub numărul M 2011/06881 și reprezintă membrii săi în relațiile cu alte organizații din țară și străinătate. 1.5 – AAFR are ca scop: a) promovarea artei fotografice în toate formele sale; b) punerea în valoare a tradițiilor artei fotografice din România și din lume; c) apărarea intereselor legale ale membrilor săi; d) promovarea și susținerea formării talentelor în arta fotografică; e) organizarea unor manifestări legate de valorificarea lucrărilor de artă fotografică; f) organizarea de manifestări fotografice ( saloane naționale și internaționale de artă fotografică; g) editări de albume, cataloage, digiporame, CD-uri, DVD-uri și filme documentare; h) organizarea unor cursuri de inițiere în tehnica și arta fotografică; i) organizarea unor cursuri de formare profesională în domeniul artei fotografice; 1.6 – AAFR poate acorda, la cerere, patronajul său pentru organizarea manifestărilor fotografice derulate în țară și în străinătate, în baza criteriilor stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare. 1.7 – AAFR poate decide afilierea la organizațiile internaționale și poate delega reprezentanți la manifestările naționale și internaționale în domeniul artei fotografice; 1.8 – Sediul central al AAFR este în București, str Dr. Nicolae Turnescu nr 6 sector 5.

Capitolul II. - Membri, drepturi, îndatoriri. 2.1 – Membri ai AAFR pot fi - Membri asociați - -- Membri debutanți - Membri - Membri de onoare A. Membri asociați ai AAFR sunt artiștii fotografi care au contribuit financiar la constituirea fondului financiar al Asociației stabilit prin Lege și contribuie spiritual la funcționarea și bunul mers al AAFR. B. Membrii debutanți pot deveni fotografii care completează fișa de înscriere de pe site-ul AAFR: www.aafro.ro și atașează un portofoliu de 10 imagini corespunzătoate din punct de vedere artistic. C. Membri AAFR pot deveni fotografii care, în decurs de 1 an, au participat la activitatea Asociației. Modul de atribuire a calității de membru se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației. Membri pot deveni și fotografii profesioniști sau absolvenți ai facultăților de profil din țară sau străinătate, fără a fi nevoie de stagiul de debutant. D. Membrii asociați au drept de vot deliberativ, iar membrii debutanți, membrii și membrii de onoare au drept de vot consultativ. 2.2  – Dobândirea calității de membru al AAFR se face pe baza cererii de adeziune, în condițiile prevăzute de Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației. 2.3 – Pot deveni membri sau membri de onoare ai AAFR și cetățeni străini, în condițiile respectării prezentului Statut.

 2.4 - AAFR poate acorda calitatea de membru de onoare persoanelor fizice cu merite deosebite în promovarea artei fotografice, după cum urmează: a) publiciștilor din domeniul esteticii sau criticilor de artă: b) personalităților din domeniul tehnicii fotografice; c) artiștilor fotografi sau personalităților care sprijină arta fotografică; d) oamenilor de artă. 2.5 – Acordarea calității de membru de onoare este o recunoaștere și nu o obligație și se acordă ca o apreciere a meritelor artistice sau a sprijinului direct acordat Asociației de persoanele nominalizate de Adunarea Generală a Membrilor Asociați. 2.6 - AAFR poate acorda diferite distincții în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației. 2.7 – Membrii AAFR au următoarele drepturi: a) să participe la activitățile inițiate de Asociație; b) să beneficieze de sprijinul AAFR în activitatea lor de creație; c) să beneficieze de protecția intereselor profesionale și a dreptului de autor; d) să primească acreditări și împuternicire de reprezentare a AAFR; e) să primească diferite distincții ale AAFR. 2.8 - Membrii AAFR au următoarele îndatoriri: a) să recunoască și să respecte Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației; b) să sprijine acțiunile inițiate de AAFR; c) să acționeze numai potrivit intereselor Asociației atunci când beneficiază de acreditare sau împuternicire; d) să respecte principiile eticii profesionale; e) să respecte regulamentul de etică și disciplină al Asociației; f) să nu întreprindă acțiuni care contravin intereselor Asociației; g) să achite regulat cotizația de membru, la termenele stabilite; h) să contribuie la promovarea artei fotografice; 2.9 – Calitatea de membru AAFR se pierde în următoarele situații: a) la cerere; b) prin neachitarea timp de un an a cotizației de membru; c) ca și sancțiune dictată de Comisia de etică și disciplină; d) ca sancțiune pentru acțiuni grave îndreptate împotriva intereselor generale ale Asociației și pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare; 2.10 – Pierderea calității de membru se face în baza propunerii formulate de Comisia de etică, validată de Comitetul Director și confirmată de Adunarea Generală a Membrilor Asociați. 2.11 – Hotărârea Comitetului Director este definitivă. 2. 12 – Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu astfel: fie se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, fie se folosesc pentru realizarea scopului Asociației.

Capitolul III. Organizarea Asociației Artiștilor Fotografi din România 3.1 – AAFR are în componență persoane fizice. 3.2 – Organele de conducere ale AAFR sunt: 1. – Adunarea Generală a Membrilor Asociați; 2. – Comitetul Director. 3.3 – Adunarea Generală se întrunește anual, de regulă în cursul trimestrului I. a). – Lucrările ei se desfășoară statutar în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor asociați și este condusă de președintele Asociației; b). – Adunarea Generală se convoacă de regulă de președintele Asociației, dar poate să fie convocată și de minimum doi membri asociați; 3.4 – Adunarea Generală are următoarele atribuții: a) dezbate și ia hotărâri asupra activității Asociației și a Comitetului Director; b) dezbate și hotărăște eventualele propuneri de modificare a Statutului și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Asociației; c) Validează la fiecare 6 ani Comitetul Director și îl reconfirmă total sau parțial;  d) validează hotărârile Comitetului Director privind retragerile sau excluderile de membri; f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar încheiat și aprobă proiectul de buget pe anul viitor. 3.5 Hotărârile Adunării Generale sa iau cu majoritate simplă. 3.6 – La data votării prezentului Statut, Comitetul Director al AAFR este format din: - Traian-Eugen Negrea, cnp 1551121400361, domiciliat în București, str. Dr. Nicolae Turnescu nr 6 , sector 5, în calitate de membru asociat și președinte al AAFR; - Csaba Balasi, cnp 5702241915293, domiciliat în Miercurea Ciuic, str. Frăției nr 11, sc B, ap 13, județul Harghita, în calitate de membru asociat, vicepreședinte al AAFR și ofițer de legătură la Federația Internațională de Artă Fotografică ( FIAP ); - Ludovic Nagy, cnp 15011251422078, domiciliat în Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr 10 B, județul Covasna, în calitate de membru asociat și secretar general al AAFR.

3.7 – AAFR colaborează cu grupurile, fotocluburile, asociațiile, uniunile și diferitele instituții de cultură din țară și din străinătate cu care va încheia protocoale de parteneriat.

Capitolul IV.- Comisia de cenzori

4.1- Pe lângă Comitetul Director al AAFR funcționează un cenzor autorizat care nu poate fi în același timp membru al Comitetului Director sau funcționar al AAFR. 4.2 – Cenzorul se alege pe o durată de șase ani și are următoarele atribuții: a) verifică activitatea economică și financiară a Asociației, gospodărirea fondurilor și a unităților economice dependente de AAFR și întocmește anual procesul-verbal cu rezultatul verificărilor; b) înaintează anual Comitetului Director și Adunării Generale a Membrilor Asociați constatările făcute.

Capitolul V – Fonduri și patrimoniu 5.1 – AAFR are un patrimoniu de 600 lei. 5.2 – Fondurile Asociației se constituie din taxe de înscriere, cotizații, donații, subvenții, comisioane asupra drepturilor de autor, venituri din publicații și expoziții, activități comerciale, sponsorizări, diverse încasări din prestări servicii, proiecte culturale, etc. 5.3 – Pentru gospodărirea fondurilor și a patrimoniului, Asociația poate angaja personal salariat ale cărui organigramă și retribuție sunt stabilite de către Comitetul Director, în funcție de necesități, iar sarcinile și activitățile curente sunt urmărite și coordonate de Comitetul Director.

 5.4 – Administrarea AAFR poate fi încredințată unei alte entități fizice sau juridice care are personal angajat calificat pentru acest scop, în baza unui protocol aprobat de Comitetul Director și avizat de Adunarea Generală a Membrilor Asociației. 5.5 - Administrarea patrimoniului Asociației se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul VI – Dizolvarea Asociației 6.1 – Dizolvarea Asociației se va face în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Membrilor Asociați 6.2 – În cazul lichidării, bunurile AAFR vor fi transferate unei asociații cu scop identic sau asemănător .

Capitolul VII – Prevederi finale

7.1- Situațiile neprevăzute în prezentul Statut se rezolvă de către Comitetul Director cu validarea Adunării Generale a Membrilor Asociați. 7.2 – Prezentul Statut poate suferi modificări la propunerea membrilor asociați AAFR și a Comitetului Director cu dezbaterea și aprobarea Adunării Generale și se hotărăște cu majoritate simplă. 7.3 – Statutul Asociației Artiștilor Fotografi din România a fost adoptat la Adunarea Generală a Membrilor Asociați care a avut loc la Brașov, la data de 07.12.2021.

 


Data: 04 Aug 2022
 • Kenya
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Australia
 • Hanu