Forgot Password
Newsletter
To receive our newsletter enter your e-mail

 • Saloane FIAP
 • Distinctii FIAP
 • Contract Donatie
 • Fotografi acreditați in juriu
 • Cerere Patronaj AAFR
 • Servicii print


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL 1 - DENUMIRE, SCOP, DETALII.
1.1. Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza Statutului Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, înfiinţată conform Încheierii Judecătoriei Oradea, numărul 116/A/2007 şi a Adunărilor Generale ale Membrilor Asociaţi şi are ca scop reglementarea activităţii asociaţiei, atât în plan organizatoric - intern, cât şi în planul relaţiei asociaţiei cu membrii săi şi cu terţe persoane sau organizaţii.
1.2. În continuare se va folosi prescurtarea AAFR, care se referă la Asociaţia Artiştilor Fotografi din România.
1.3. AAFR este succesorul de drept a Asociaţiei Artiştilor Fotografi, fondată în baza Ordinului Ministerului Culturii nr. 1657/ 28 noiembrie 1956 şi a Hotărârii Sentinţei civile numărul 7409, pronunţată de Tribunalul Popular al Raionului I.V. Stalin, Bucureşti, la data de 30 noiembrie 1957, în baza Protocolului încheiat pe data de 25 iunie 2007, cu Comitetul Director al prezentei Asociaţii (asociaţie cu personalitate juridică)
1.4. AAFR, ca organism naţional constituit în baza Legii nr. 246/ 18.07.2005, (publicată în Monitorul Oficial nr. 656/ 25.07.2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000, conform Art. 4 ) este subiectul de drept constituit din 3 artişti fotografi (membrii fondatori), care pe baza unei înţelegeri, au pus şi vor pune şi în viitor, în comun şi fără drept de restituire, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi specifice de interes general nepatrimonial. Conform art.1(2) al OG nr. 26 din 30.01.2000, AAFR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. AAFR este o Organizaţie culturală de notorietate publică, fiind înregistrată la OSIM sub numărul M 2011 06881. AAFR are ca structuri de bază membrii săi, cu care va fi în legătură directă, oferind şi primind de la aceştia informaţiile de care membrii componenţi au nevoie, pentru buna desfăşurare a activităţilor din domeniul fotografiei artistice. Informaţiile se vor referi la:
a.- saloanele naţionale şi internaţionale;
b.- apărarea intereselor legale ale membrilor AAFR;
c.- pentru formarea şi promovarea noilor talente;
d.- despre organizarea taberelor de creaţie şi work-shop-urile iniţiate de AAFR sau de organizaţiile partenere;
e.- organizarea Festivalului naţional cu participarea internaţională “Săptămâna Fotografiei din România".
f.- Organizarea Saloanelor Internaţionale de Artă Fotografică ale României;
1.5. Patronajul AAFR constituie o onoare şi nu un drept. Nu se poate face apel împotriva deciziilor luate. Acordarea patronajului AAFR se aprobă de preşedintele AAFR.
1.6. În cazurile în care patronajul a fost retras, acesta poate fi acordat din nou numai după trimiterea unui nou dosar de cerere complet care să poată oferi garanţii în legătură cu organizarea în bune condiţii a viitorului eveniment.
1.7. AAFR va acorda patronaje saloanelor naţionale şi internaţionale de artă fotografică, expoziţiilor personale sau de grup şi altor manifestări fotografice, la solicitarea organizaţiilor respective, fotoclubului sau persoanei care organizează aceste evenimente.
1.8. Solicitarea scrisă de acordare a patronajului (conform Anexei 1) se va înainta AAFR, prin poştă sau prin e-mail în format PDF sau scanată, cu cel puţin 2 luni înainte de prima dată prevăzută în calendarul salonului respectiv.
1.9. Taxa patronajului şi costul medaliilor vor fi comunicate de AAFR până la 31 decembrie, pentru anul următor. Patronajul AAFR se acordă în mod gratuit tuturor membrilor AAFR care nu au restanțe la plata cotizației anuale. De asemenea, patronajul AAFR se acordă gratuit acelor fotocluburi care au cel puțin 2 membri AAFR cu plata cotizației la zi..
1.10. Organizatorii saloanelor cu patronaj AAFR vor fi obligaţi să includă în regulamentul salonului, numărul de patronaj acordat, amplasat sub sigla AAFR, precum şi componenţa juriului, pe care o poate schimba numai cu acordul scris al preşedintelui AAFR.
1.11. Juriul va fi compus din cel puţin trei membri, din care 1 membru sa faca parte din lista persoanelor agreate de AAFR, nominalizate în anexa 2A. În alte situaţii, când organizatorii saloanelor preferă ca numărul membrilor juriului să fie mai mare, două treimi din juriu trebuie să fie agreat de AAFR.
1.12. Fiecare membru AAFR va achita cotizaţia anuală, până pe data de 15 mai, pentru anul în curs. Valoarea cotizaţiei anuale va fi stabilită de Comitetul Director al AAFR până la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
1.13 Membri AAFR care sunt elevi sau pensionari beneficiază de o reducere de 50% din valoare cotizației anuale.
1.14. Membrii AAFR au latitudinea de a se constitui în fotocluburi, cercuri, grupuri fotografice sau alte forme de organizare. Pentru realizarea unei colaborări directe cu organizaţiile culturale, pot încheia Protocoale de parteneriat cu AAFR.
1.15. AAFR va sprijini prin diferite forme specifice, activităţile Organizaţiilor partenere care îşi defăşoară activităţile în: universităţi, uniuni, asociaţii, fotocluburi sau grupări fotografice cu sau fără personalitate juridică.
1.16. Legătura membrilor cu AAFR va fi ţinută prin:
a) site-ul AAFR:
www.aafro.ro care este interfaţa oficială de comunicare,
b) adresa de mail a președintelui AAFR
eugen.negrea@aafro.ro c) adresa poştală :
ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA

Str. Dr. Turnescu nr. 6
sector 5 Bucuresti 050467
1.16. AAFR decide afilierea sau nu la organizaţiile internaţionale conform deciziei Comitetului Director. Deciziile şi rezultatele afilierii vor fi comunicate membrilor săi.
1.17. Sigla oficială a AAFR este:

1.18. Sigla AAFR se poate expune în public (săli de expoziţii, tipărituri, mass media, web-site etc., în conformitate cu art. 36 şi 37 din Legea nr. 84/ 1998 numai cu acordul AAFR.
1.19. Expunerea siglei oficiale AAFR, fără acordul organizaţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii şi obligarea persoanei fizice sau juridice implicate la retragerea imediată a acesteia. Neretragerea siglei pentru care nu există aprobarea Comitetului Director AAFR, constituie infracţiune, pentru care persoanele implicate vor fi acţionate în instanţele judecătoreşti.
 CAPITOLUL 2. - MEMBRI, DREPTURI, ÎNDATORIRI:
2.1. Poate deveni membru AAFR orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, apartenenţă politică sau religioasă, care recunoaşte, respectă şi aplică prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al AAFR.
Înscrierea se face exclusiv pe site-ul AAFR, rubrica „Înscrieri”.
 Statutul de membru AAFR se obţine după achitarea cotizaţiei anuale (în baza facturii emise). Pot deveni membri AAFR şi artişti fotografi din alte ţări care recunosc, respectă şi aplică Regulamentul Asociaţiei, publicat de site-ul AAFR.
2.2. Membrii AAFR pot fi:
 a.- Membri Asociaţi (MA)
 b.- Membri Debutanţi (AAFR.D)
 c.- Membri (AAFR)
 d.- Membri de Onoare (AAFR.H)
 a.- Membri Asociaţi (MA) sunt membrii fondatori ai AAFR, constituind şi Comitetul Director. Ei conduc AAFR în relaţiile acesteia cu membrii săi şi cu organismele interne şi internaţionale, pentru buna desfăşurare a activităţilor fotografice pe teritoriul ţării şi în condiţiile participării membrilor AAFR la activităţi fotografice în afara graniţelor ţării.
b.- Membri Debutanţi (AAFR.D) pot deveni toţi fotografi care recunosc, respectă şi aplică Regulamentul AAFR, conform art. 2.1, din Cap. 2. Ca urmare a aprobării cererii sale, membrul creator debutant va primi un card de Membru Debutant al AAFR, beneficiind de toate drepturile ce decurg din această calitate.
c.- Membrii (AAFR) pot deveni toţi membrii debutanţi care, în decurs de un an, pot face dovada că au participat la minim 5 saloane naţionale cu patronaj AAFR sau internaţionale cu patronaj FIAP şi au cel puţin 10 lucrări acceptate. Cererea de promovare la statutul de Membru AAFR se trimite pe adresa de e-mail a președintelui AAFR.
d.- Calitatea de Membru de Onoare ( Hon.AAFR) se obţine ca urmare a unei activităţi deosebite la nivel local şi naţional, pentru sprijinirea, organizarea şi promovarea fotografiei artistice din România şi din lume. Acordarea calităţii de membru de onoare este o recunoaştere şi nu o obligaţie şi se acordă ca o apreciere a meritelor artistice.
Calitatea de Membru de Onoare poate fi retrasă la propunerea Comitetului Director şi aprobată de Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi, pentru un comportament neloial faţă de AAFR.
Membrii Asociaţi au drept de vot deliberativ iar MD, M şi Hon AAFR au drept de vot consultativ.
2.2. AAFR poate acorda diferite distincţii membrilor săi, cu condiţia ca aceştia să aibă cel puţin calitatea de Membru AAFR. Următoarele distincţii se pot obţine pentru merite artistice: Art. AAFR, E.AAFR sau M.AAFR. Distincția Honor AAFR se acordă acelor persoane care au adus servicii deosebite Asociației și implicit artei fotografice românești.
2.2.1
 a.- Artist AAFR (Art.AAFR) se acordă membrilor care au cel puţin 40 de lucrări acceptate în saloane de nivel naţional cu patronaj AAFR şi internaţional cu patronaj FIAP sau dacă din lucrările lor au fost organizate cel puţin trei expoziţii personale sau de grup sub patronaj AAFR. Cele 40 de lucrări acceptate vor avea cel puţin 10 titluri diferite, la cel puţin 10 saloane sau competiţii naţionale sau internaţionale recunoscute de AAFR.
b.- Excelenţă AAFR (E.AAFR) - se acordă membrilor care au obţinut cel puţin distincţiile A.FIAP sau Art.AAFR, au cel puţin 250 de lucrări acceptate în saloane sau competiţii de nivel naţional cu patronaj AAFR sau internaţional cu patronaj FIAP sau dacă au fost organizate din lucrările lor cel puţin cinci expoziţii personale sub patronaj AAFR. Cele 250 de lucrări acceptate vor avea cel puţin 30 de titluri diferite, la cel puţin 30 de saloane naţionale sau internaţionale, recunoscute de AAFR
c.- Maestru AAFR (M.AAFR) - se acordă membrilor care au obţinut cel puţin distincţia E.FIAP/g. Candidatul va prezenta un portofoliu de 20 de fotografii cu o tematică şi formă coerentă şi unitară, în format digital sau printat în format standard şi un CV. Portofoliul va fi trimis preşedintelui AAFR, care-îl va prezenta Comitetului Director. Acesta va decide, cu majoritate absolută de voturi, admiterea sau respingerea candidaturii. În cazul respingerii, Comitetul Director va motiva decizia luată. Hotarârea Comitetului Director este incontestabilă. Candidatul poate relua cererea prezentând un alt portfoliu. Cererile vor fi examinate
odată pe an.
d. - Membrii care au obținut distincția Art.AAFR, E.AAFR sau M.AAFR vor primi o insignă şi o diplomă care să ateste aceste titluri.
2.2.2
 a.- Distincția Honor AAFR nu poate fi solicitată. Ea este o recunoaşte și nu o obligaţie şi se acordă ca o apreciere a sprijinului direct acordat Asociaţiei. Pentru acordarea acestei distincții, Comitetul Director al AAFR are în vedere:
 I. - personalităţi marcante din diferite domenii de activitate care sprijină AAFR;
II. - oameni de artă şi cultură care promovează peste hotarele țării arta fotografică românescă;
 III.- personalităţi din mediul bancar sau de afaceri care sponsorizează constant activitatea AAFR;
 b.- Cuantumul taxelor pentru distincţiile AAFR se stabileşte anual de către Comitetul Director.
c. Cererile privind distincțiile AAFR se trimit prin e-mail președintelui AAFR de 2 ori pe an, respectiv până la data de 1 mai sau până la data de 1 octombrie.
2.3. Membrii AAFR au următoarele drepturi:
a.- Să participe la activităţile organizate de AAFR, să fie informaţi despre acestea şi să beneficieze de gratuităţile sau de facilităţile precizate pentru fiecare dintre activităţile anunţate;
b.- Să fie sprijiniţi de AAFR (în limita posibilităţilor) în activităţile pe care aceştia le organizează, prin consultări de specialitate gratuite şi prin prezenţa nemijlocită a membrilor Comitetului Director, atunci când aceştia sunt solicitaţi;
c.- Membrii Asociației pot primi acreditări şi împuterniciri de reprezentare a AAFR pentru activităţile interne şi internaţionale la care aceştia solicită să participe; cererile vor fi făcute din timp şi adresate Comitetului Director spre aprobare;
d.- Toţi membrii pot primi distincţiile AAFR, în condiţiile prezentului regulament;
e.- Membrii AAFR pot beneficia de gratuitate în condiţiile în care doresc să organizeze expoziţii personale, în una din sălile pe care AAFR le poate pune la dispoziţie în diferite localităţi din ţară şi străinătate. În acest sens, până la 1 noiembrie a fiecărui an, membrii AAFR sunt rugaţi să prezinte Comitetului Director situaţia spaţiilor expoziţionale pe care pot să le ofere pentru expoziţii, precum şi calendarul expoziţional al acestor spaţii.
2.4. Membrii AAFR au următoarele îndatoriri:
a.- să recunoască, să respecte şi să aplice Regulamentul AAFR precum şi hotărârile Comitetului Director;
b.- să sesizeze Comitetul Director atunci când constată disfuncţionalităţi sau încălcări ale Regulamentului AAFR de către alţi membri şi să contribuie activ la rezolvarea şi înlăturarea efectelor negative ale acestor nereguli sau litigii;
c.- să sprijine AAFR, în limita posibilităţilor personale, pentru punerea în aplicare a acţiunilor întreprinse atât pe plan naţional cât şi internaţional;
d.- să dea dovadă de o conduită morală deosebită; să manifeste spirit de respect şi întrajutorare faţă de AAFR şi membrii săi;
e.- să acţioneze şi să respecte regulamentul de etică şi disciplină al Asociaţiei şi să acţioneze numai în spiritul şi în interesul Asociaţiei, în orice împrejurare;
f.- să contribuie la descoperirea, promovarea şi formarea tinerelor talente din domeniul artei fotografice şi să contribuie la apropierea acestora de AAFR prin implicarea lor în mişcarea fotografică locală, naţională şi internaţională şi să recomande primirea acestora în rândurile membrilor debutanţi;
g.- să achite la timp cotizaţia stabilită şi să contribuie la promovarea artei fotografice la nivel naţional şi internaţional, în spiritul prevederilor Regulamentului AAFR;
h.- să nu întreprindă acţiuni care contravin Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al AAFR sau membrilor AAFR; să nu denigreze sau să participe la acţiuni care să afecteze în vreun fel prestigiul şi imaginea Asociaţiei sau a membrilor AAFR.
2.5. Calitatea de Membru AAFR se pierde în următoarele condiţii:
 a.- la cerere;
 b.- prin neachitarea la timp a cotizaţiei anuale la termenul stabilit;
c.- ca sancţiune, pentru acţiuni grave îndreptate împotriva intereselor AAFR şi membrilor săi.
d.- ca sancţiune dictată de Comitetului Ddirector.
2.6. Pierderea calităţii de membru AAFR se hotărăşte de către Comitetul Director.
CAPITOLUL 3. - CONDUCEREA AAFR
3.1. AAFR este condusă de Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi.
3.2. Organele de conducere ale AAFR sunt:
 a. Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi
 b. Comitetul Director
În vederea realizării unei legături permanente şi eficiente cu membri ei, în cadrul AAFR vor funcţia mai multe comisii.
 a. - Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi se întruneşte anual în cursul primului trimestru al anului respectiv. Lucrările ei se desfăşoară în locul şi la data comunicate fiecărui membru asociat AAFR, cu cel puţin o lună înainte de data stabilită. Adunarea este statutară doar în prezenţa a jumătate plus unu din totalul numărului de membri asociaţi şi este condusă de preşedintele Asociaţiei. Adunarea Generală se convoacă de regulă de preşedintele asociaţiei dar mai poate fi convocată şi de minimum doi dintre membri asociaţi.
 Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi are următoarele atribuţii:
 I.- dezbate şi ia hotărâri privind activităţile Asociaţiei şi ale Comitetului Director;
 II.- dezbate şi hotărăşte eventualele propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al AAFR precum şi de modificare a atribuţilor membrilor Comitetului Director;
 III.- În cazuri speciale pot avea loc sesiuni extraordinare ale Adunării Generale pentru soluţionarea problemelor noi ivite.
 IV.- analizează şi validează hotărârile Comitetului Director privind primirile, retragerile sau excluderile de membri AAFR şi soluţionează propunerile, sesizările sau plângerile membrilor AAFR;
 V.- analizează şi validează hotărârile Comitetului Director privind acordarea distincţiilor;
 VI.- analizează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar încheiat şi aprobă proiectul de buget pe anul următor;
 VII.- Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritare simplă.
 b.- Comitetul Director este organul de conducere ordinar al AAFR care urmăreşte şi pune în aplicare toate problemele aprobate de Adunarea Generală şi ţine permanent legătura cu membrii AAFR, anunţându-i din timp despre activităţile interne şi internaţionale ce urmează să aibă loc. Comitetul Director ţine legătura cu organizaţiile partenere şi cu cele internaţionale de profil, precum şi cu celelalte organisme, organizaţii şi asociaţii naţionale din alte ţări, cu care acesta va stabili relaţii de colaborare.
Componenţa Comitetului Director este următoarea:
I. - Preşedinte: Eugen Negrea A.FIAP
II. - Vicepreşedinte - Ofiţer de legătură cu organizaţiile internaţionale (FIAP, PSA, ISF): Csaba Balási E.FIAP/g
III.- Secretar general : Naghy Ludovic E.FIAP/p
Hotărârile Comitetului Director se iau cu votul majorităţii simple.
CAPITOLUL 4. - DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
4.1. AAFR se poate dizolva conform Hotărârii Adunării Generale a Membrilor Asociaţi, prin Hotărâre Judecătorească şi se aduce la cunoştinţa membrilor AAFR în termen de 30 de zile calendaristice de la data hotărârii, prin site.
4.2. Bunurile şi fondurile existente la data dizolvării vor fi transferate în conformitate cu Art.57, Capitolul IX a Ordonanţei nr. 26/ 2000, modificată prin Legea 246/ 2005 (începând cu data de 28.07.2005) organizaţiei sau organizaţiilor succesoare.
4.3. Cedarea şi transferul, atât către gestionarul cât şi către succesorul de drept, se va face printr-un act notarial, în prezenţa tuturor membrilor AGMA, semnat de aceştia şi de reprezentanţii succesorului legal ce va fi stabilit la acea dată.
4.4. AGMA şi Comitetul Director au obligaţia să anunţe organizaţiile naţionale şi internaţionale cu care AAFR a stabilit relaţii de colaborare, dizolvarea asociaţiei.
4.5. Bunurile şi fondurile existente la data dizolvării vor fi transferate organizaţiei succesoare.
4.6. Cedarea şi transferul, atât către gestionarul cât şi către succesorul de drept, se va face printr-un act notarial, în prezenţa tuturor membrilor Comitetului Director, semnat de aceştia şi de reprezentanţii succesorilor legali.
CAPITOLUL 5. - PREVEDERI FINALE
5.1. Situaţiile neprevăzute şi elementele noi apărute pe plan naţional şi internaţional care pot fi incluse în activitatea AAFR se rezolvă de către Comitetul Director.
5.2. Prezentul REGULAMENT poate suferi modificări sau completări, la propunerile Membrilor Asociaţi şi ai Comisiilor AAFR, ce vor fi discutate şi aprobate de Comitetul Director în Adunarea Generala a membrilor asociaţi.
5.3. Prezentul REGULAMENT a fost aprobat la Adunarea Generală a membrilor Asociaţi ţinută la Bucureşti în data de 22. 09. 2013 şi în baza Încheierilor Judecătoriei Oradea: Nr. 39/A/28.03.2008, Nr. 156/A/28.11.2008, Nr. 4/A/16.01.2009, Nr. 158/ A/2011, Nr. 105/A/ 2012 şi în baza Sentinţei Civile numărul 7409/ 30.11.1957 al Tribunalului Popular al Raionului I.V. Stalin din Bucureşti.
(Valabil din data de 22 septembrie 2013) 
Salons
 • Kenya
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Australia
 • Hanu